Dane osobowe / Personal data

Drogi Kandydacie,

poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w naszej firmie.

Na wstępie wyjaśniamy, że:

– „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

– „przetwarzanie (danych osobowych)” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

– „RODO” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest LG Energy Solution sp. z o.o. z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, przy ul. LG 1A, 55-040 Kobierzyce („Spółka”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem w następujący sposób:

– mailowo na adres e-mail: rodo.gdpr@lgensol.com ,

– wysyłając tradycyjną korespondencję na wskazany powyżej adres Spółki.

Oświadczenie administratora

Spółka przywiązuje dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacji, a w szczególności – danych osobowych. W tym zakresie Spółka ściśle przestrzega obowiązujące przepisy prawa i wdrożyła odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa danych osobowych.

Skąd pozyskujemy dane osobowe kandydatów do pracy?

Źródłem danych o kandydatach do pracy w Spółce mogą być:

 1. informacje przesyłane bezpośrednio przez kandydatów do Spółki, pod adresy dedykowane do przesyłania dokumentów aplikacyjnych do pracy;

 2. informacje od osób polecających Ciebie jako kandydata do pracy (od osób polecających wymagamy, by działo się to za Twoją zgodą);

 3. informacje przekazywane przez agencje zatrudnienia pośredniczące w komunikacji pracodawcy z potencjalnymi pracownikami, w tym przez przedsiębiorstwa świadczące na rzecz Spółki usługi poszukiwania kandydatów do pracy na określone stanowiska.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę – w ramach następujących etapów:

 1. nawiązanie kontaktu z kandydatem;

 2. zebranie informacji o kandydacie, w zakresie określonym w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy (tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata oraz – jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

 3. analiza danych osobowych kandydata w celu porównania ich z przyjętym profilem pracownika na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja;

 4. praktyczna weryfikacja umiejętności i zdolności kandydata, w tym przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i / lub testów wiedzy i umiejętności, jeśli to konieczne;

 5. negocjowanie warunków umowy o pracę.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w trakcie rekrutacji odbywa się na następujących podstawach określonych w RODO:

 1. na podstawie przesłanki o niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – na podstawie przepisów prawa (tj. art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy) i w zakresie w nich określonym dla celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę oraz w celu skierowania na badania wstępne z zakresu medycyny pracy, w przypadku podjęcia obustronnej decyzji o zawarciu umowy o pracę (podstawa prawna – art. 6.1 lit. c) RODO);

 2. na podstawie przesłanki o niezbędności danych do zawarcia umowy, w szczególności konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (proces ten uruchamiany jest poprzez odpowiedź kandydata na ogłoszenie o pracę), tj. zgodnie z art. 6.1 lit. b) RODO;

 3. na podstawie wyrażonej przez kandydata zgody na przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż zakres podany w pkt. 1 powyżej, tj. zgodnie z art. 6.1 lit. a) RODO. Przykładowa klauzula zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Zastrzegamy przy tym, że przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego traktujemy na równi z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w ramach danego procesu rekrutacyjnego;

 4. w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, w szczególności w związku z ewentualnym dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji, na potrzeby identyfikacji osoby ubiegającej się o pracę w systemie eRecruiter (w zakresie adresu e-mail), zbadania satysfakcji z procesu rekrutacji oraz w związku z realizacją i rozliczeniem współpracy z agencją doradztwa personalnego, a także na wypadek gdyby Spółka musiała powtórzyć tę rekrutację, jak również w celach związanych z zapobieganiem nadużyciom oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Spółki (podstawa prawna – art. 6.1 lit. f) RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Natomiast podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieudzielenie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodę kandydata – dodatkowe informacje:

Informujemy, że jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Zgoda jest również podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, na które aplikowałeś – o ile zgodziłeś się na przetwarzanie Twoich danych osobowych także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Spółkę. Do czasu wycofania przez Ciebie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach rozpatrzymy Twoją kandydaturę na inne wolne stanowiska w strukturze organizacyjnej Spółki. Przykładowa klauzula zgody: „Wyrażam zgodę się na przetwarzanie przez LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o.”

Informujemy, że w procesach rekrutacyjnych nie przetwarzamy danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych,
o których mowa w art. 9 RODO ani danych o karalności, o których mowa w art. 10 RODO. Jeżeli jednak uznasz, że takie dane
np. o Twojej niepełnosprawności, są danymi, które chcesz zamieścić w swoim CV, Spółka będzie je przetwarzać wyłącznie w oparciu o Twoją zgodę, która musi spełniać kryteria określone w art. 7 RODO (w szczególności zgoda musi być wyrażona dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie).

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz cofnąć, informując o swojej decyzji pisemnie (korespondencja kierowana na adres siedziby Spółki) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo.gdpr@lgensol.com .

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Spółka przechowuje Twoje dane osobowe do czasu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikowałeś.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Spółkę na potrzeby przyszłych rekrutacji, możemy przetwarzać te dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie tej zgody lub do czasu utraty ważności celu przetwarzania (np. niepowodzenia rekrutacji), ale nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

Przechowywanie Twoich danych dłużej niż standardowe okresy wskazane powyżej może mieć miejsce w następujących sytuacjach:

 1. dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji oraz zapobiegania nadużyciom – maksymalnie do przedawnienia tych roszczeń, jeśli przebieg rekrutacji będzie w ocenie Spółki uzasadniał przechowywanie danych przez taki okres;

 2. na wypadek gdyby Spółka musiała powtórzyć tę rekrutację – do dnia zakończenia powtórzonej rekrutacji;

 3. w celu zbadania satysfakcji z przeprowadzonej rekrutacji – przez okres 3 miesięcy, w celu realizacji i rozliczenia współpracy z agencją doradztwa personalnego – przez okres 12 miesięcy;

 4. w wypadku uczestniczenia w rozmowie rekrutacyjnej na terenie zakładu (Spółki), Twoje dane uzyskane w celu umożliwienia wejścia na teren Spółki (tj. Twoje imię i nazwisko, nr telefonu, cel wizyty) będą przechowywane do końca roku następnego po terminie wizyty, a wizerunek utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego – przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia utrwalenia wizerunku.

Spółka usunie dane osobowe bezzwłocznie w momencie osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych lub wygaśnięcia okresu przechowywania, chyba że zachowanie danych osobowych jest konieczne lub wynika z przepisów prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Spółka nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które miałoby skutek prawny dla osób ubiegających się o pracę lub w podobny sposób się do nich odnosiło. Spółka powiadomi z wyprzedzeniem o zasadności, konieczności i oczekiwanych wynikach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jeżeli Spółka planowałaby wdrożenie takiego systemu.

Komu możemy ujawniać Twoje dane osobowe?

Spółka ujawnia dane osobowe osobom trzecim zgodnie z poniższą tabelą:

Odbiorca Cel
Podmioty w ramach Grupy LG Energy Solution i LG Chem Cele informacyjne, cele analityczne i kontrolne, zarządzania zasobami kadrowymi, administracyjne
Podmioty prowadzące rekrutację na zlecenie Spółki lub dostarczające odpowiednich narzędzi informatycznych do prowadzenia procesów rekrutacyjnych, w tym komunikacji z kandydatem Świadczenie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji
Podmioty medyczne Świadczenie usług medycznych – badanie wstępne z zakresu medycyny pracy
Podmioty zajmujące się ochroną osób i mienia Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, w tym poprzez kontrolę wejść/wyjść i poruszania się osób po terenie Spółki
Operatorzy pocztowi i firmy kurierskie Prowadzenie tradycyjnej wymiany korespondencji

Ponadto, w zależności od okoliczności, dane osób ubiegających się o pracę mogą być przekazywane innym podmiotom, np. świadczącym usługi na rzecz Spółki, takim jak dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. organom państwowym.

Informujemy ponadto, że jeśli rekrutacja jest realizowana z udziałem podmiotów podejmujących działania w zakresie rekrutacji, to mogą one występować jako odrębny administrator danych (określając odrębnie od Spółki cele i sposób przetwarzania Twoich danych osobowych).

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Spółka, będąca podmiotem powiązanym z LG Energy Solution z siedzibą w Seulu, w Republice Korei oraz z LG Chem Ltd. korzysta z usług informatycznych dostarczanych przez wymienione wyżej podmioty, w szczególności z infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie Republiki Korei. Podstawą transferu danych są tzw. standardowe klauzule umowne. Dane osobowe są przekazywane przez dzierżawione łącze telekomunikacyjne lub VPN, a Spółka stosuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia, że przekazywane dane osobowe nie zostaną utracone, skradzione, ujawnione, zmienione ani zniszczone.

Jeśli potrzebujecie Państwo szczegółowych informacji dotyczących przekazywania przez Spółkę dotyczących Państwa danych osobowych do państw trzecich, w tym rodzaju zabezpieczeń, możesz skontaktować się ze Spółką pisemnie (korespondencja kierowana na adres siedziby Spółki) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo.gdpr@lgensol.com

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Spółkę?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, jako osobie ubiegającej się o pracę, przysługuje Ci prawo żądania:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę są przetwarzane, a jeżeli tak jest, to uzyskania dostępu oraz informacji o tych danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;

 2. sprostowania lub uzupełnienia danych nieprawidłowych lub niekompletnych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;

 3. usunięcia danych jeżeli Spółka nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane osobowe nie są już niezbędne do celów przetwarzania, na zasadach określonych w art. 17 RODO;

 4. ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych art. 18 RODO;

 5. przeniesienia danych przekazanych na podstawie zgody, na zasadach określonych w art. 20 RODO.

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach Spółki, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby ubiegającej się o pracę, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw powinieneś skontaktować się ze Spółką pisemnie (korespondencja kierowana na adres siedziby Spółki) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo.gdpr@lgensol.com i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać.

Jednocześnie informujemy, że Spółka w przypadkach wskazanych w RODO może odmówić realizacji niektórych z ww. uprawnień, w szczególności jeżeli:

 1. żądanie pochodzi od osoby innej niż osoba, której dane dotyczą, chyba że osoba ta jest odpowiednio upoważnionym przedstawicielem,

 2. nie można jednoznacznie zidentyfikować osoby składającej wniosek,

 3. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania reklamacji znajdują się na stronie internetowej tego Urzędu, obecnie: https://uodo.gov.pl/pl/83/154 . Zanim jednak złożysz oficjalną skargę lub podejmiesz kroki prawne, proponujemy skontaktować się z nami w celu wyjaśnienia wątpliwości i / lub zastrzeżeń dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Gwarantujemy, że rozpatrzymy sprawę z najwyższą starannością.

Dodatkowe informacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego dokumentu w dowolnym czasie, w szczególności gdy taka potrzeba wynika ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ich interpretacji, wniosków wynikających z orzeczeń sądowych lub zmian organizacyjnych, proceduralnych i innych dotyczących Spółki.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych
w związku z działalnością biznesową LG Energy Solution Wrocław Spółka z o.o.

Niniejsza klauzula dotyczy osób, które w imieniu własnym lub jako reprezentanci naszych obecnych lub przyszłych klientów, dostawców, firm doradczych (kancelarii prawnych, podatkowych i innych), szkoleniowych i innych, wchodzą w relacje biznesowe z naszą Spółką.

Na wstępie wyjaśniamy, że:

– „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

– „przetwarzanie (danych osobowych)” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

– „RODO” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, przy ul. LG 1A, 55-040 Kobierzyce („Spółka”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się ze Spółką w następujący sposób:

– mailowo na adres e-mail: rodo.gdpr@lgensol.com

– wysyłając tradycyjną korespondencję na wskazany powyżej adres Spółki (prosimy o dopisek: „dane osobowe”).

Oświadczenie administratora

Spółka przywiązuje dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacji, a w szczególności – danych osobowych. W tym zakresie Spółka ściśle przestrzega obowiązujące przepisy prawa i wdrożyła odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby zapobiegać naruszeniom ochrony danych osobowych.

Skąd pozyskujemy dane osobowe przetwarzane w celach biznesowych?

Źródłem dotyczących Państwa danych mogą być:

 1. informacje przekazane bezpośrednio przez Panią / Pana w trakcie inicjowania kontaktu ze Spółką (niezależnie od formy tego kontaktu), w tym dane na wizytówkach,

 2. informacje kontaktowe i metadane (np. numery IP, czas rozpoczęcie i zakończenia kontaktu, etc.) generowane podczas kontaktów z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz komunikatorów elektronicznych, w tym systemów do wideokonferencji;

 3. dane przekazane przez Panią / Pana podczas kontaktów bezpośrednich (spotkania osobiste) lub pośrednich (za pośrednictwem łączy cyfrowych lub analogowych);

 4. dane kontaktowe dostępne na oficjalnych stronach internetowych Państwa lub organizacji, którą Państwo reprezentujecie albo na stronach innych administratorów, którzy rekomendują Państwa usługi;

 5. dane z rejestrów urzędowych (np. CEDiG, KRS, rejestry Ministerstwa Finansów, inne rejestry urzędowe);

 6. dane udostępniane komercyjnie przez podmioty zajmujące  się pozyskiwaniem i gromadzeniem informacji na temat sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw;

 7. dane figurujące na dokumentach finansowych (faktury, itp.);

 8. dane kontaktowe publikowane w inny sposób (np. dane występujące w folderach handlowych, informacyjnych);

 9. postanowienia w kontraktach zawieranych przez Spółkę (dane kontaktowe);

 10. dane wymieniane w trakcie wykonywania umów,

 11. dane kontaktowe przekazane przez inne podmioty zainteresowane, np. w celu rekomendowania Państwa jako potencjalnych partnerów biznesowych naszej organizacji.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych oraz jak długo będziemy przetwarzać te dane?

Dane kontaktowe przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością biznesową Spółka przetwarza na następujących podstawach i w następujących celach (w nawiasie podano okres retencji danych):

 1. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO):

 1. realizacji umowy (dane osobowe: na umowie, osób upoważnionych do kontaktów, osób faktycznie wykonujących kontakty, dane na dokumentach udostępnianych w ramach umowy, itp.), w tym m.in. obsługi ew. reklamacji – (przez okres współpracy);

 2. dokonania rozliczeń pomiędzy stronami z tytułu realizacji umowy – (przez okres współpracy);

 1. w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO):
 1. realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy
  o rachunkowości – (przez okres 5 lat od końca roku, w którym wystąpiło zdarzenie);

 2. realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych,
  w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług – (przez 5 lat od końca roku, w którym podatek był wymagalny);

 3. realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji
  z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych – (przez okres 3 lat od ostatniego potrącenia);

 4. realizacji obowiązku sprawdzenia kontrahenta na tzw. Białej Liście Ministerstwa Finansów przez dokonaniem płatności z tytułu wystawionej przez niego faktury – obowiązek wynikający z Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług – (przez okres 3 lat);

 5. realizacji obowiązku sprawdzenia kontrahenta w aspekcie zdolności do prawidłowego wykonania umowy – obowiązki wynikające z przepisów ogólnie obowiązujących (w zakresie, w jakim weryfikacja może obejmować dane osobowe) – (przez okres współpracy);

 6. realizacji obowiązku udostępnienia danych organom administracji państwowej, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa;

 1. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki lub osób trzecich:

 1. ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń związanych z wykonywaniem umów lub innych relacji biznesowych – (do czasu przedawnienia tych roszczeń na podstawie Kodeksu cywilnego lub innych przepisów rangi ustawy);

 2. przeprowadzenia weryfikacji kontrahenta przed podpisaniem i w trakcie umowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa realizacji kontraktu – (do czasu zakończenia współpracy);

 3. przeprowadzenia audytu;

 4. podejmowania i utrzymania kontaktów biznesowych – (do czasu utraty przydatności tych danych do celów, w jakich zostały zebrane);

 5. realizacji działań o charakterze marketingowym i promocyjnym – (do czasu utraty przydatności tych danych do realizacji celu lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu albo wycofania zgody);

 6. zarządzania działalnością Spółki (dane figurujące w raportach, sprawozdaniach, dokumentach analitycznych, z audytów, jeśli wykorzystanie tych danych jest konieczne do efektywnego zarządzania Spółką) – (do czasu utraty przydatności tych dokumentów);

 7. realizacji współpracy i obowiązków Spółki jako członka korporacji międzynarodowej LG Energy Solution i LG Chem – (do czasu utraty przydatności tych danych);

 8. przyjmowania i wysyłania korespondencji – (do czasu utraty przydatności tych danych);

 9. zapewnienia bezpieczeństwa Spółki: bezpieczeństwa osób i mienia oraz bezpieczeństwa informacyjnego, w szczególności bezpieczeństwa systemów IT i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie unikalnych technologii produkcji (poprzez m.in. rejestrowanie zdarzeń w systemach informatycznych, monitoring wewnętrzny z wykorzystaniem systemów elektronicznych, zastosowanie innych dozwolonych prawem środków organizacyjno-technicznych); (do czasu utraty przydatności tych danych, nie dłużej jednak niż wynoszą limity czasowe określone w przepisach prawa);

 10. dochodzeniem, ustaleniem lub obroną roszczeń.

W większości przypadków okres retencji danych może być przedłużony, jeśli dane te okażą się niezbędne w postępowaniach toczących się przed sądem, organem ścigania lub odpowiednim organem administracji, do czasu zakończenia tych postępowań.

Podanie przez Państwo danych osobowych w celu w zawarcia i wykonywania umowy jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Podanie danych osobowych związanych z realizacją obowiązków prawnych Spółki jest niezbędne na mocy przepisów prawa.

Podanie danych przetwarzanych przez Spółkę w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki lub osób trzecich ma co do zasady charakter fakultatywny, jednak ich niepodanie może uniemożliwić nawiązanie i utrzymanie Państwa relacji biznesowych ze Spółką. Wyjątek od tej zasady stanowią:

 • dane przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Spółki (systemy bezpieczeństwa rejestrują z reguły zdarzenia niezależnie od woli osoby, której dane dotyczą);

 • dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W procesie przetwarzania danych osobowych dla celów biznesowych Spółka nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Komu możemy ujawniać Państwa dane osobowe?

Spółka ujawnia dane osobowe osobom trzecim zgodnie z poniższą tabelą:

Odbiorca

Cel

Podmioty w ramach Grup: LG Energy Solution i LG Chem

 1. Świadczenie usług teleinformatycznych na rzecz grupy podmiotów z korporacji LG Energy Solution i LG Chem

 2. Zarządzanie korporacją (realizowanie funkcji kontrolnych
  i administracyjnych przez Spółki wiodące w ramach korporacji

Inni dostawcy usług IT

 1. Świadczenie usług teleinformatycznych (hosting usług IT)

Dostawcy usług wyspecjalizowanych, w tym podmioty działające jako pełnomocnicy Spółki

 1. Podmioty świadczące usługi prawne, konsultingowe, audytorskie, etc.

Dostawcy pozostałych usług

 1. Dostawcy usług o charakterze technicznym (np. drukarnie)

Operatorzy pocztowi, kurierzy

 1. Wysyłka korespondencji, materiałów

Sądy, organy ścigania oraz uprawnione organy administracji

 1. W przypadkach, jeśli jest to zgodne z przepisami prawa, w szczególności, jeśli okażą się niezbędne w postępowaniu sądowym, przygotowawczym, lub administracyjnym

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Spółka, będąca podmiotem powiązanym z LG Chem oraz LG Energy Solution z siedzibą w Seulu, w Republice Korei może przekazywać dane osób, które przetwarza w celach biznesowych realizatorom usług informatycznych, których infrastruktura znajduje się na terenie Republiki Korei oraz – w ramach m.in. obowiązków sprawozdawczych i innych względem Centrali LG Energy Solution – dane konieczne do wypełnienia tych obowiązków odpowiednim komórkom organizacyjnym w centrali korporacji. Podstawą transferu danych są tzw. standardowe klauzule umowne. Dane osobowe są przekazywane przez dzierżawione łącze telekomunikacyjne lub VPN, a Spółka stosuje środki techniczne
i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia, że przekazywane dane osobowe nie zostaną utracone, skradzione, ujawnione, zmienione ani zniszczone.

Jeśli potrzebujecie Państwo szczegółowych informacji dotyczących przekazywania przez Spółkę dotyczących Państwa danych osobowych do państw trzecich, w tym rodzaju zabezpieczeń, możecie skontaktować się ze Spółką pisemnie (korespondencja kierowana na adres siedziby Spółki) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo.gdpr@lgensol.com .

Jakie ma Pani / Pan prawa w związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Spółkę?

W związku z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo żądania:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak jest, to uzyskania dostępu oraz informacji o tych danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;

 2. sprostowania lub uzupełnienia danych nieprawidłowych lub niekompletnych, na zasadach określonych w art.16 RODO;

 3. usunięcia danych jeżeli Spółka nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane osobowe nie są już niezbędne do celów przetwarzania, na zasadach określonych wart. 17 RODO;

 4. ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych art. 18 RODO;

 5. przeniesienia danych przekazanych na podstawie zgody, na zasadach określonych w art. 20 RODO.

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach Spółki, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw powinniście Państwo skontaktować się ze Spółką pisemnie (korespondencja kierowana na adres siedziby Spółki) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo.gdpr@lgensol.com i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chcecie Państwo skorzystać.

Jednocześnie informujemy, że Spółka w przypadkach wskazanych w RODO może odmówić realizacji niektórych z ww. uprawnień, w szczególności jeżeli:

 1. żądanie pochodzi od osoby innej niż osoba, której dane dotyczą, chyba że osoba ta jest odpowiednio upoważnionym przedstawicielem,

 2. nie można jednoznacznie zidentyfikować osoby składającej wniosek,

 3. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 4. wykonanie żądania narusza interesy Spółki lub osób trzecich.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że dotyczące Was dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania reklamacji znajdują się na stronie internetowej tego Urzędu, obecnie: https://uodo.gov.pl/pl/83/154 . Zanim jednak złożycie Państwo oficjalną skargę lub podejmiecie inne kroki prawne, proponujemy skontaktować się z nami w celu wyjaśnienia wątpliwości lub zastrzeżeń dotyczących przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Gwarantujemy, że rozpatrzymy sprawę z najwyższą starannością.

Dodatkowe informacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego dokumentu w dowolnym czasie, w szczególności gdy taka potrzeba wynika ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ich interpretacji, wniosków wynikających z orzeczeń sądowych lub zmian organizacyjnych, proceduralnych i innych dotyczących Spółki.

Szanowni Państwo

poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
w korespondencji elektronicznej (e-mail) z LG Energy Solution Wrocław Spółka z o.o.

Na wstępie wyjaśniamy, że:

– „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

– „przetwarzanie (danych osobowych)” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

– „RODO” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, przy ul. LG 1A, 55-040 Kobierzyce („Spółka”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się ze Spółką w następujący sposób:

– mailowo na adres e-mail: rodo.gdpr@lgensol.com

– wysyłając tradycyjną korespondencję na wskazany powyżej adres Spółki (prosimy o dopisek: „dane osobowe”).

Oświadczenie administratora

Spółka przywiązuje dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacji, a w szczególności – danych osobowych. W tym zakresie Spółka ściśle przestrzega obowiązujących przepisów prawa i wdrożyła odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych
w systemach poczty elektronicznej Spółki.

Skąd pozyskujemy dane osobowe przetwarzane w systemach poczty elektronicznej?

Źródłem danych o Pani / Panu mogą być:

 1. informacje przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana w trakcie inicjowania kontaktu ze Spółką drogą elektroniczną (m.in. dane identyfikujące użytkownika poczty elektronicznej w usłudze pocztowej, w tym tzw. metadane);

 2. informacje przekazane przez Panią / Pana w treści korespondencji elektronicznej (w tym dane identyfikacyjne figurujące w podpisie);

 3. dane kontaktowe przekazane przez Panią / Pana w formularzach kontaktowych;

 4. dane kontaktowe dostępne publicznie na oficjalnych stronach internetowych danej organizacji (przedsiębiorstwa, urzędu, itp.);

 5. dane kontaktowe opublikowane w inny sposób (np. dane występujące w folderach handlowych, informacyjnych);

 6. postanowienia w kontraktach zawieranych przez Spółkę (dane kontaktowe);

 7. dane kontaktowe przekazane przez innych interesariuszy, w tym partnerów biznesowych.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane kontaktowe o nadawcach i adresatach poczty elektronicznej, dane automatycznie generowane przez systemy poczty elektronicznej oraz dane osobowe zawarte w treści korespondencji (dane nieustrukturyzowane) będą przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

 1. umożliwienia kontaktu e-mailowego ze Spółką oraz podejmowania kontaktu z adresatami,

 2. dokumentowania ustaleń dokonywanych z różnymi interesariuszami (klienci, partnerzy biznesowi, pracownicy, kandydaci do pracy, urzędnicy, itd.),

 3. przyjmowania i wysyłania pism, zgłoszeń, wniosków, żądań, skarg, etc.,

 4. obsługi skarg, wniosków i żądań,

 5. realizowania określonych obowiązków wobec urzędów państwowych, właścicieli i innych podmiotów,

 6. przesyłania dokumentów niezbędnych do prawidłowego zarządzania działalnością biznesową Spółki (raporty, sprawozdania, dokumenty analityczne, projekty, itd.),

 7. zarządzania zasobami ludzkimi oraz pozostałymi aktywami Spółki,

 8. przesyłania informacji handlowych, prowadzenia akcji promocyjnych, itp.,

 9. autoryzacji w procesach dostępu do systemów stron trzecich (np. platform internetowych na stronach rządowych, platform szkoleniowych, konferencyjnych, itp.),

 10. zapewnienia bezpieczeństwa Spółki, w tym bezpieczeństwa systemów poczty elektronicznej,

 11. dochodzeniem, ustaleniem lub obroną roszczeń,

 12. w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki lub osób trzecich.

Informujemy, że w związku z utrzymywaniem przez Spółkę kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej, co do zasady Spółka nie przetwarza danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO (tzw. dane sensytywne), ani danych o karalności, o których mowa w art. 10 RODO. Jeżeli jednak taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa lub przetwarzanie danych wrażliwych będzie oparte na którejkolwiek z podstaw opisanych w art. 9 ust. 2 RODO, Spółka zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Podanie danych osobowych w związku wymianą korespondencji drogą elektroniczną jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, dla których komunikacja cyfrowa jest wykorzystywana.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Co do zasady, korespondencja mailowa będzie przechowywana przez okres 6 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego następującego po roku, w którym wymiana korespondencji miała miejsce.

Wyznacznikiem tego okresu jest wynikający z Kodeksu cywilnego upływ terminu przedawnienia roszczeń między stronami (dla większości relacji umownych), przy czym okres ten może ulec przedłużeniu jeśli dane są niezbędne w postępowaniu przed sądem lub przed organem administracji publicznej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W procesie przetwarzania danych w systemach poczty elektronicznej Spółka nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Komu możemy ujawniać Państwa dane osobowe?

Spółka ujawnia dane osobowe osobom trzecim zgodnie z poniższą tabelą:

Odbiorca

Cel

Podmioty w ramach Grupy LG Chem, LG Energy Solution

 1. Świadczenie usług teleinformatycznych na rzecz grupy podmiotów
  z korporacji LG Chem i LG Energy Solution,

 2. Zarządzanie korporacją (realizowanie funkcji kontrolnych
  i administracyjnych przez Spółki wiodące w ramach korporacji

Inni dostawcy usług IT

 1. Świadczenie usług teleinformatycznych (hosting usług IT)

Dostawcy usług wyspecjalizowanych

 1. Podmioty świadczące usługi prawne, konsultingowe, audytorskie, etc.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Spółka, będąca podmiotem powiązanym z LG Energy Solution oraz z LG Chem z siedzibą w Seulu, w Republice Korei może przekazywać dane osób występujących w korespondencji elektronicznej realizatorom usług informatycznych, których infrastruktura znajduje się na terenie Korei Płd oraz – w ramach m.in. obowiązków sprawozdawczych i innych względem Centrali LG Energy Solution – dane konieczne do wypełnienia tych obowiązków odpowiednim komórkom organizacyjnym w centrali korporacji. Podstawą transferu danych są tzw. standardowe klauzule umowne.. Dane osobowe są przekazywane przez dzierżawione łącze telekomunikacyjne lub VPN, a Spółka stosuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia, że przekazywane dane osobowe nie zostaną utracone, skradzione, ujawnione, zmienione ani zniszczone.

Jeśli potrzebujecie Państwo szczegółowych informacji dotyczących przekazywania przez Spółkę dotyczących Państwa danych osobowych do państw trzecich, w tym rodzaju zabezpieczeń, możesz skontaktować się ze Spółką pisemnie (korespondencja kierowana na adres siedziby Spółki) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo.gdpr@lgensol.com.

Jakie ma Pani / Pan prawa w związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Spółkę?

W związku z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo żądania:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy dane osobowe osoby są przetwarzane, a jeżeli tak jest, to uzyskania dostępu oraz informacji o tych danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;

 2. sprostowania lub uzupełnienia danych nieprawidłowych lub niekompletnych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;

 3. usunięcia danych jeżeli Spółka nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane osobowe nie są już niezbędne do celów przetwarzania, na zasadach określonych w art. 17 RODO;

 4. ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych art. 18 RODO;

 5. przeniesienia danych przekazanych na podstawie zgody, na zasadach określonych w art. 20 RODO.

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach Spółki, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw powinniście Państwo skontaktować się ze Spółką pisemnie (korespondencja kierowana na adres siedziby Spółki) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo.gdpr@lgensol.com i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chcecie Państwo skorzystać.

Jednocześnie informujemy, że Spółka w przypadkach wskazanych w RODO może odmówić realizacji niektórych z ww. uprawnień, w szczególności jeżeli:

 1. żądanie pochodzi od osoby innej niż osoba, której dane dotyczą, chyba że osoba ta jest odpowiednio upoważnionym przedstawicielem,

 2. nie można jednoznacznie zidentyfikować osoby składającej wniosek,

 3. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że dotyczące Was dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania reklamacji znajdują się na stronie internetowej tego Urzędu, obecnie: https://uodo.gov.pl/pl/83/154/ . Zanim jednak złożycie Państwo oficjalną skargę lub podejmiecie inne kroki prawne, proponujemy skontaktować się z nami w celu wyjaśnienia wątpliwości i / lub zastrzeżeń dotyczących przetwarzania Waszych danych osobowych. Gwarantujemy, że rozpatrzymy sprawę z najwyższą starannością.

Dodatkowe informacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego dokumentu w dowolnym czasie, w szczególności gdy taka potrzeba wynika ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ich interpretacji, wniosków wynikających z orzeczeń sądowych lub zmian organizacyjnych, proceduralnych i innych dotyczących Spółki.

Dear Candidate,

below we present detailed information on the processing of your personal data in connection with applying for employment in our company.

At the outset, we explain that:

– „Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”); an identifiable natural person is one who can be directly or indirectly identified, in particular by reference to an identifier such as name and surname, and identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of a natural person;

– “processing of (personal data)” means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;

– “GDPR” is the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

Who is the controller of your personal data?

The controller of your personal data is LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o. [Polish limited liability company] with its registered seat in Biskupice Podgórne, LG street 1A, 55-040 Kobierzyce („Company”). In matters related to the processing of your personal data, you can contact the controller in the following way:

– by e-mail to the following e-mail address: rodo.gdpr@lgensol.com ,

– by sending traditional correspondence to the above-mentioned address of the Company.

Controller’s statement

The Company attaches great importance to ensuring the security of information, in particular – of personal data. In this respect, the Company strictly complies with the applicable legal provisions and has implemented appropriate organizational and technical measures to prevent breaches of personal data security.

Where do we obtain candidates’ personal data from?

The source of data about candidates may be:

 1. information sent directly by the candidates to the Company, to the addresses dedicated to sending job application documents;
 2. information from people recommending you as a candidate (we require that they recommend you upon your consent);
 3. information provided by employment agencies acting as intermediaries in communication between the employer and potential employees, including enterprises providing the Company with services of searching for candidates to specific positions.

What are the purposes of and legal basis for the processing of your personal data?

Your personal data will be processed by the Company for the purpose of recruitment for the position indicated in the job advertisement – in the following stages:

 1. contacting the candidate;
 2. collecting information about the candidate, within the scope specified in art. 22 (1) § 1 of the Labor Code (i.e. first name(s) and surname, date of birth, contact details indicated by the candidate and – if it is necessary to perform work of a given type or at a specific post: education, professional qualifications and previous employment record);
 3. analysis of the candidate’s personal data in order to compare them with the assumed employee profile at the position for which the recruitment is being conducted;
 4. practical verification of the candidate’s skills and abilities, including conducting an interview and / or knowledge and skills tests, if necessary;
 5. negotiating the terms of the employment contract.

The processing of your personal data during the recruitment process takes place on the following basis specified in the GDPR:

 1. on the basis that processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject – pursuant to the provisions of law (i.e. Article 22 (1) § 1 of the Labor Code) and to the extent specified therein for purposes related to the recruitment for the position indicated in the job advertisement and for referral to pre-employment health examinations, in the event of a mutual decision to conclude an employment contract (legal basis – Article 6.1 c) GDPR);
 2. on the basis that processing is necessary for the conclusion of a contract, in particular in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract (this process is triggered by the candidate’s response to a job advertisement), i.e. in accordance with 6.1 b) GDPR;
 3. based on the consent given by the candidate to the processing of his or her personal data in a scope wider than the scope specified in point 1 above, i.e. in accordance with Art. 6.1 a) GDPR. Sample statement of consent: I give my consent to LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. to process my personal data contained in my recruitment application for the purpose of recruitment for the position this application concerns. Sending the recruitment application will be considered as giving a consent to the processing of such data within given recruitment process;
 4. on the basis of the legitimate interest pursued by the Company, in particular regarding possible exercising or defense of legal claims related to the recruitment process, for the purpose of identifying the candidate in the eRecruiter system (by e-mail address), examining the satisfaction with the recruitment process and regarding the cooperation and settlement of liabilities with a personnel consulting agency, as well as in the event that the Company needs to repeat this recruitment, and for purposes related to the security within the Company’ premises ( legal basis – Article 6.1 (f) GDPR).

Providing your personal data indicated in the law provisions in order to carry out the recruitment process is necessary to participate in the recruitment procedure. However, providing other personal data is voluntary, and failure to provide it would not have any negative consequences.

Processing of personal data based on the candidate’s consent – additional information:

Please be informed that if the processing is based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. However, this does not affect the lawfulness of the processing before the consent is withdrawn.

The consent is also the basis for the processing of your personal data after the recruitment for the position for which you applied is completed – provided you have agreed to the processing of your personal data also for the purposes of future recruitment conducted by the Company. Until you withdraw your consent to participate in future recruitments, we will consider your candidacy for other open positions within the Company’s organizational structure. Sample statement of consent: I give my consent to LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o. to process my personal data contained in my recruitment application for the purpose of future recruitment processes conducted by LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o.

Please be informed that within the recruitment processes we do not process personal data belonging to special categories of personal data referred to in Art. 9 GDPR or data relating to criminal records referred to in art. 10 GDPR. However, if you decide that such data, e.g. about your disability, are the data you want to include in your CV, the Company will process them only based on your consent, which must meet the criteria set out in art. 7 GDPR (in particular, consent must be specific, must be given freely and unambiguously.

You can withdraw your consent to the processing of your personal data by informing us about your decision in writing (correspondence sent to the address of the Company’s registered office) or by sending an e-mail to the address: rodo.gdpr@lgensol.com .

 

How long will we process your personal data?

The Company stores your personal data until the recruitment for the position you applied for is completed.

If you have given your consent to the processing of your personal data by the Company for the purposes of future recruitments, we may process this personal data until you withdraw your consent or until the purpose of processing expires (e.g. recruitment failure), but no longer than for a period of 18 months from the date of consent.

Storage of your data longer than the standard periods indicated above may take place in the following situations:

 1. for the purposes of establishing, investigating or defending against claims related to the recruitment process and preventing abuse – up to the limitation of these claims, if the recruitment process will, in the Company’s opinion, justify the storage of data for such a period;
 2. in case the Company has to repeat this recruitment – until the recruitment is completed;
 3. in order to examine the satisfaction with the recruitment – for a period of 3 months, in order to implement and settle cooperation with a personnel consulting agency – for a period of 12 months;
 4. in the case of participating in a recruitment interview at the premises of the (Company) plant, your data obtained in order to enable entry to the Company’s premises (i.e. your name and surname, telephone number, purpose of the visit) will be kept until the end of the year following the date of the visit, image recorded in the video monitoring system – for a period not longer than 90 days from the date of image consolidation.

The Company will erase your personal data immediately when the purpose of the processing is achieved or the storage period expires, unless the retention of personal data is necessary or results from the provisions of law.

Automated decision making, including profiling

The Company does not use automated decision-making, including profiling, which would have a legal effect on candidates or would similarly refer to them. The Company will give you an advance notice of the legitimacy, necessity and expected results of automated decision-making if the Company would plan to implement such a system.

Who can we share your personal data with?

The Company discloses personal data to third parties in accordance with the following table:

Recipient Purpose
Entities within the LG Energy Solution and LG Chem Group Information, analytical and control purposes, human resources management, administrative purposes
Entities recruiting at the request of the Company or providing appropriate IT tools to conduct recruitment processes, including communication with the candidate. Provision of services related to recruitment
Medical services entities Provision of medical services – pre-employment health examination
Entities dealing with the protection of persons and property Ensuring the safety of people and property, in particular by controlling entrances / exits and movement of people within the Company’s premises
Postal operators and courier companies Traditional exchange of correspondence

In addition, depending on the circumstances, the candidates’ data may be transferred to other entities, e.g. providing services to the Company, such as job advertisement publishing service providers, recruitment management system providers, IT service providers, legal and advisory service providers, as well as to the extent necessary to fulfill obligations resulting from legal provisions, e.g. to state authorities.

We would also like to inform you that if the recruitment is carried out with the participation of other entities undertaking the recruitment activities, they may act as a separate data controller (they define separately the purposes and method of your personal data processing).

 

Transferring personal data to third countries

The company, which is a related party of LG Energy Solution and LG Chem Ltd., based in Seoul, Republic of Korea (“LG “) transfers the personal data of job applicants to LG, as well as to other subsidiaries and affiliates of LG, for organizational and administrative purposes. The Company, in cooperation with LG, applies standard data protection clauses adopted by the European Union. LG may gain access to the personal data of the job applicant, such as: name and surname, contact details provided by that person, information about education, professional qualifications and the course of previous employment. Personal data is transferred via a leased telecommunications line or VPN, and the Company uses technical and organizational measures necessary to ensure that the personal data is not lost, stolen, disclosed, changed or destroyed.

If you need detailed information regarding the transfer of your personal data by the Company to third countries, including the type of safeguards, you can contact the Company in writing (correspondence addressed to the address of the Company’s registered office) or by sending an e-mail to the address: rodo.gdpr@lgensol.com .

What are your rights in relation to the processing of your personal data by the Company?

In connection with the processing of personal data, as a job applicant, you have the right to request: :

 1. access to personal data, including obtaining from the Company confirmation whether the personal data of the candidate are processed, and if so, obtaining access and information about this data, on the terms set out in Art. 15 GDPR;
 2. rectify or supplement incorrect or incomplete data, in accordance with the principles set out in Art. 16 GDPR;
 3. erase data if the Company no longer has a legal basis for their processing or personal data are no longer necessary for processing purposes, on the terms set out in Art. 17 GDPR;
 4. restriction of data processing under the terms of art. 18 GDPR;
 5. transmit the data provided on the basis of consent, on the terms specified in Art. 20 GDPR.
 6. object to the processing of data for the legitimate purposes of the Company, for reasons related to the special situation of the candidate, on the terms set out in Art. 21 GDPR.

To exercise the above-mentioned rights, you should contact the Company in writing (correspondence sent to the address of the Company’s registered office) or by sending an e-mail to the address: rodo.gdpr@lgensol.com and inform you which right and to what extent you want to exercise.

At the same time, we would like to inform you that the Company, in the situations specified in the GDPR, may refuse to implement some of the above-mentioned rights, in particular if:

 1. the request comes from a person other than the data subject, unless that person is a duly authorized representative,
 2. the person submitting the application cannot be clearly identified,
 3. processing is necessary to establish, exercise or defend legal claims.

The right to lodge a complaint with the supervisory authority

If you believe that your personal data is processed contrary to applicable law, you can file a complaint with the supervisory authority, which in Poland is the President of the Personal Data Protection Office [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych] with its seat at Stawki street 2, 00-193 Warszawa. Detailed information on the complaint procedure is available on the website of this Office, currently: https://uodo.gov.pl/pl/83/154 . However, before you submit a formal complaint or take any legal action, we suggest that you contact us to clarify any doubts and / or objections regarding the processing of your personal data. We guarantee that we will handle the matter with the utmost care.

Additional information

We reserve the right to change the content of this document at any time, in particular when such a need results from changes in generally applicable laws, their interpretation, conclusions resulting from court decisions or organizational, procedural and other changes concerning the Company.

Korzystamy z plików cookies. Tu możesz zapoznać się z naszą Polityką prywatności, w tym z informacją, jakie pliki cookies są stosowane na naszej stronie i jak można nimi zarządzać.